Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym -  adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W ramach modułu II kwota dofinansowania kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł;
 • dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
 • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) - niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 800 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny /profil Zaufany na platformie ePUAP/ i złoży wniosek w formie elektronicznej,
 • 700 zł - w przypadkach, które określi realizator programu;
 • 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki;
 • 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2018 lub w 2019 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny.

 

Wniosek "M-II" o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"do pobrania tutaj.

Załącznik nr 1 do w/w wniosku do pobrania tutaj.

Załącznik nr 2 do w/w wniosku do pobrania tutaj.

Załącznik nr 3 do w/w wniosku do pobrania tutaj.

Załącznik nr 4 do w/w wniosku do pobrania tutaj.