Aktualności   Aktywny Samorząd   Kontakt
                            PCPR
                               LINKI
         Witamy                                                                                                             

         WSTAWIONO 2018-12-11

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie uprzejmie informuje, że w dniu 15 grudnia 2018 r. (sobota) urząd będzie czynny w godzinach od 7.30 do 13.30.

Dnia 24 grudnia 2018 r. (Wigilia) NIECZYNNE !!!.

Za utrudnienia przepraszamy!
         WSTAWIONO 2018-12-10
ROZEZNANIE CENOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, ul. Mickiewicza 58, 87 - 600 Lipno w ramach projektu partnerskiego "Rodzina w Centrum II", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę materiałów edukacyjnych/dydaktycznych. (...) ...czytaj całe ROZEZNANIE CENOWE.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTY         WSTAWIONO 2018-12-03
ROZEZNANIE CENOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, ul. Mickiewicza 58, 87 - 600 Lipno w ramach projektu partnerskiego "Rodzina w Centrum II", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę komputera stacjonarnego z oprogramowaniem i monitorem (...) ...czytaj całe ROZEZNANIE CENOWE.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTY         WSTAWIONO 2018-10-29
ROZEZNANIE CENOWE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, ul. Mickiewicza 58, 87 - 600 Lipno w ramach projektu partnerskiego "Rodzina w Centrum II", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę komputera stacjonarnego, dysku przenośnego - zewnętrznego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz telefonu z faksem (...) ...czytaj całe ROZEZNANIE CENOWE.

Do pobrania:
Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 - FORMULARZ OFERTY         WSTAWIONO 2018-09-12
PROJEKT PARTNERSKI "RODZINA W CENTRUM 2"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu partnerskiego pod nazwą "Rodzina w Centrum 2".

Partnerem wiodącym projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko - Pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

Działania dostępne na terenie powiatu lipnowskiego to:

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - pedagogiczne,
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - prawne,
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychologiczne,
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychiatryczne,
 • Terapia rodzinna grupowa i indywidualna,
 • Warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych,
 • Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów,
 • Warsztaty socjoterapeutyczne 1-dniowe dla przebywających w pieczy,
 • Warsztaty "Moje emocje" dla przebywających i opuszczających pieczę zastępczą
 • 5-dniowe wyjazdy edukacyjne wzmacniające relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,
 • Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

"Rodzina w Centrum 2" to projekt skierowany do:

 • Osób przebywających w pieczy zastępczej,
 • Osób sprawujących pieczę zastępczą,
 • Osób opuszczających pieczę zastępczą,
 • Osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, tj. rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny,
 • Kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
 • Innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

<

Rekrutacja ma charakter otwarty i zostanie prowadzona zgodnie z zasadą równych szans. Kandydaci, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie muszą spełniać następujące kryteria:

 • Przynależność do grup docelowych projektu,
 • Miejsce zamieszkania lub centrum życiowej aktywności danej osoby, w którym koncentrują się jej interesy osobiste i majątkowe znajduje się na terenie powiatu lipnowskiego,
 • Nie korzystanie z takich samych form wsparcia jednocześnie w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny
 • Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zobowiązane są do podpisania i przedłożenia stosownych dokumentów.

Projekt partnerski "Rodzina w Centrum 2" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt realizowany będzie do 30.06.2020 r.

Ogólna wartość projektu : 12 318 179,50 zł.

Uwaga: Udział w projekcie jest bezpłatny.

W załączniku znajduje się formularz zgłoszeniowy dla osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy         WSTAWIONO 2018-07-09
INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, iż Powiat Lipnowski planuje przystąpić do realizacji programu "Zajęcia klubowe w WTZ", adresowanego do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipnie. Prowadzenie zajęć klubowych przez WTZ, jak również finansowanie ich ze środków PFRON, umożliwia znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.).

Wnioski o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu "Zajęcia klubowe w WTZ" będą przyjmowane do dnia 10 sierpnia 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, ul. Mickiewicza 58.

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych www.pfron.org.pl

Wniosek zajęcia klubowe         WSTAWIONO 2018-05-25
KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODANA Z RODO

INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 25.05.2018r. :
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2(dane zbierane z innych źródeł) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, adres: ul. Mickiewicza 58, 87-600 Lipno, tel.54-288-66-41, e-mail : pcprlipno@wp.pl jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

 2. Wyznaczony jest Inspektor Ochrony Danych, tj. Agnieszka Gęsicka, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 54-288-66-42, e-mail : pcprlipno@wp.pl lub pisemnie na adres wskazany w pkt I.

 3. Podstawą Prawną Przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest obowiązek wynikający z ustaw, w celu wykonywania umowy, udzielona Pani/Pana zgoda, ochrona Pani/Pana żywotnych interesów.

 4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych, realizacji umów oraz w pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i wynika z ustawy, z zawartej umowy lub jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją niepodania danych może być częściowa lub całkowita niemożność zrealizowania prawnych obowiązków wynikających z ustaw, a ciążących na Administratorze lub niemożność zawarcia, wykonywania umowy.

 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Pana prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 9. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

Kierownik PCPR w Lipnie
Joanna Przybyszewska         WSTAWIONO 2018-05-08
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie , jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu "Rodzina w Centrum" realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

informuje,

że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę :

Akademia Kształcenia Zawodowego Sp.z o.o.
ul. Straganiarska 20/22 80-837 Gdańsk

Uzasadnienie wyboru : wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.

Wykaz Wykonawców , którzy złożyli oferty w postępowaniu :         WSTAWIONO 2018-04-24
Projektu partnerski pn " Rodzina w Centrum"

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn " Rodzina w Centrum" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie informuje o zamieszczeniu zapytania ofertowego na realizację wyjazdu edukacyjnego organizowanych dla grupy 40 osób w 2018 r.

Zapytanie Ofertowe


         WSTAWIONO 2018-03-17
Aktywny samorząd 2018

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym Powiat Lipnowski przystąpi do realizacji programu "Aktywny samorząd". Jednostką organizacyjną Realizatora programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Więcej informacji na stronie: pfron.org.pl oraz na naszej stronie w zakładce Aktywny Samorząd i pod numerem telefonu 54-288-66-41         WSTAWIONO 2017-12-17

"Rodzina w centrum"


W dniu 07.11.2017r. odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu "Rodzina w Centrum". Głównym celem tych spotkań jest promocja rodzin zastępczych jako szczególnie ważnej formy pomocy dzieciom nie mogącym wychowywać się w rodzinach naturalnych. Zaproszenia skierowane były do jednostek na co dzień współpracujących z PCPR w realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - placówek oświatowych, ośrodków pomocy społecznej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, policji, sądu, rady powiatu, służby zdrowia. Spotkanie miało na celu omówienie struktury pieczy zastępczej, zakresu oferowanej pomocy oraz promocji rodzicielstwa zastępczego w związku z poszukiwaniem kandydatów na rodziny zastępcze.
Omawianymi tematami były :

1. Efektywny wykorzystywanie swojej wiedzy i umiejętności w pracy z rodziną.

2. Rodzinny Dom Dziecka jako forma pieczy zastępczej dla osieroconych lub pozbawionych opieki rodzicielskiej dzieci.

3. Rodzinna piecza zastępcza w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze.

4. Instytucjonalna piecza zastępcza.


W następnym roku PCPR w Lipnie zaplanował jeszcze dwa takie spotkania.
         WSTAWIONO 2017-07-17

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie , jako Zamawiajacy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu "Rodzina w Centrum" realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Informuje: że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:


Biuro Usługowo - Turystyczne "Atlantic" ul. Pl. Wolności 12 , 35-073 Rzeszów

Uzasadnienie wyboru : wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą ilość punktów w zakresie kryteriów oceny ofert.


Wykaz Wykonawców , którzy złożyli oferty w postępowaniu


         WSTAWIONO 2017-07-06

W dniu 19.06.2017 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie już po raz trzeci zorganizowało spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych do 14 dzieci w ramach projektu partnerskiego " Rodzina w Centrum", które odbyło się w Dworku Modrzewiowym w Nowej Wsi. Uczestników spotkania przywitała Pani Kierownik PCPR w Lipnie - Joanna Przybyszewska.


W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele: Rady Powiatu Lipnowskiego, Sędziowie Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego, Starostwa Powiatowego, Policji, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Prelegentami spotkania byli: Angelika Suska - rodzinna piecza zastępcza, Agnieszka Gęsicka - instytucjonalna piecza zastępcza, Elżbieta Sobczak - Nęcka - psycholog oraz Zofia i Andrzej Zakrzewscy - prowadzący Rodzinny Dom Dziecka.

Spotkanie miało na celu :
 1. promowanie rodzicielstwa zastępczego
 2. podniesienie rangi społecznej rodzin zastępczych,
 3. stworzenie przyjaznej atmosfery wokół rodzin zastępczych
 4. łamanie nieprawdziwych opinii na temat rodzicielstwa zastępczego,
 5. podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej w zakresie rodzicielstwa zastępczego ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby dzieci ze środowisk zagrożonych ,
 6. wymiana doświadczeń związanych ze sprawowaniem opieki i wychowania dziecka przyjętego do rodziny.
Zapraszamy do Fotorelacji.
         WSTAWIONO 2017-06-05

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach zapytania ofertowego Nr 3/2017 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w związku z zapytaniem ofertowym Nr 3/2017 z dnia 09.05.2017 r. dotyczącym świadczenia usług polegających na przeprowadzeniu programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2017 Zamawiający informuje, że dokonał wyboru wykonawców ww. usługi.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

         WSTAWIONO 2017-06-05

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie informuje, iż unieważnia postępowanie Nr 1/2017 z dnia 10.04.2017 r. o udzielenie świadczenia usług polegających na przeprowadzeniu programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2017.

Uzasadnienie: Nie została złożona żadna oferta.

Zawiadomienie o umiewarznieniu postępowania

         WSTAWIONO 2017-06-01

Zapytanie Ofertowe
W związku z nierozstrzygnięciem postępowania zapytania ofertowego na realizację dwóch wyjazdów edukacyjnych organizowanych dla grupy 40 osób w 2017 r. i 2018 r. w ramach projektu partnerskiego pn : "Rodzina w Centrum" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie informuje o zamieszczeniu kolejnego zapytania ofertowego na realizację tej samej usługi. Zachęcamy do wzięcia udziału w postępowaniu.

Do pobrania:
Zapytanie Ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

         WSTAWIONO 2017-06-01

Zawiadomienie o nierozstrzygnięciu postępowania
Nierozstrzygnięcie postępowania zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 10.05.2017 r. na zorganizowanie i przeprowadzenie dwóch 5-dniowych wyjazdów edukacyjnych z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu "Rodzina w Centrum"

Zawiadomienie

         WSTAWIONO 2017-05-16

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn " Rodzina w Centrum" Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie informuje o zamieszczeniu zapytania ofertowego na realizację dwóch wyjazdów edukacyjnych organizowanych dla grupy 40 osób w 2017 r. i 2018 r.

Do pobrania:
1) Zapytanie ofertowe
2) Załącznik nr 1
3) Załącznik nr 2
4) Załącznik nr 3
5) Załącznik nr 4

         WSTAWIONO 2017-05-09

Lipno, dn. 09.05.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 3/2017


POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPNIE
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
na przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc w rodzinie


Zapytanie: ZO_3_2017.pdf
         WSTAWIONO 2017-04-10

Lipno, dn. 10.04.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NR 1/2017

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LIPNIE
ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
na przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc w rodzinie1) Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Nabywca:
Powiat Lipnowski
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno
NIP: 466 03 86 812


Odbiorca:
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
ul. Mickiewicza 58
87-600 Lipno


2) Tryb udzielenia zlecenia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro w oparciu o zasadę konkurencyjności. Zamówienie udzielone będzie w trybie określonym na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 21 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).


3) Opis i zakres przedmiotu zlecenia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przeprowadzeniu programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w roku 2017 zgodnie z :

- ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 1390),

- rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno - edukacyjne (Dz. U. nr 50 poz. 259),

- Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020,

- Uchwałą Nr XXII/144/2017 Rady Powiatu Lipnowskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia do Programu Oddziaływań Korekcyjno - Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Lipnowskim na lata 2017 - 2021.

2. W ramach programu planowane są:

- spotkania indywidualne z każdym uczestnikiem programu - łącznie po 2 godziny zegarowe na 1 Uczestnika,

- spotkania grupowe - 60 godzin zegarowych dla grupy (przerwy pomiędzy kolejnymi zajęciami nie mogą być dłuższe niż 1 tydzień)

Zajęcia będą odbywały się w terminach i godzinach uzgodnionych przez strony umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku trzykrotnego wystąpienia frekwencji uczestników poniżej 6 osób na zajęciach grupowych programu.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na realizację części Programu.

5. Program zostanie przeprowadzony w grupie o liczebności od 10 do 12 osób.

6. Zajęcia powinny zakończyć się wydaniem indywidualnych zaświadczeń o uczestnictwie w Programie, z podaniem ilości godzin odbytych przez Uczestników zajęć (indywidualnych i grupowych).

7. Zajęcia programu będą się odbywać w sali szkoleniowej udostępnionej przez Zamawiającego.

8. Zamawiający zapewnia niezbędne materiały biurowe i sprzęt do prowadzenia programu (np. papier, pisaki, notesy, tablicę, itp.).

9. Wykonawca zapewnia materiały edukacyjne dla Uczestników Programu oraz 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

10. Wykonawca przygotowuje konspekty zajęć i realizuje je w trakcie realizacji Programu zgodnie z celami określonymi w Programie. Szczegółowy rozkład zajęć z Uczestnikami osoby prowadzące przedstawią najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.

11.Wykonawca zbiera listy obecności uczestników programu i przekazuje je Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu zajęć w formie papierowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, podpisuje Kontrakty, wypełnia Indywidualne Karty Klienta dotyczące diagnozy wstępnej i diagnozy pogłębionej uczestników, wypełnia Karty Informacyjne, Karty spotkań indywidualnych i grupowych, przeprowadza ankiety -pre i -post z uczestnikami na początku prowadzenia zajęć programu i po jego zakończeniu oraz ankiety ewaluacyjne według wzoru wskazanego przez Zamawiającego, monitoruje zachowanie uczestników programu w trakcie bezpośrednich rozmów z uczestnikami programu i ich najbliższym otoczeniem.

12. Wykonawca sporządza sprawozdanie merytoryczne z przeprowadzonych zajęć na potrzeby Zamawiającego, obejmujące ocenę przeprowadzonego programu. Wraz ze sprawozdaniem Wykonawca przekazuje Zamawiającemu: Kontrakty, wypełnione Indywidualne Karty Klienta dotyczące diagnozy wstępnej i diagnozy pogłębionej uczestników, wypełnione Karty Informacyjne, Karty spotkań indywidualnych i grupowych, przeprowadzone ankiety -pre i -post z uczestnikami na początku prowadzenia zajęć programu i po jego zakończeniu oraz ankiety ewaluacyjne według wzoru wskazanego przez Zamawiającego, wyniki monitorowania zachowania uczestników programu związanego z przemocą, sporządzonego w trakcie bezpośrednich rozmów z uczestnikami programu i ich najbliższym otoczeniem.

13. Wykonawca jest obowiązany przeprowadzić zajęcia z uczestnikami Programu osobiście albo przez trenerów. Wymagane są dwie osoby: kobieta i mężczyzna - trenerzy prowadzący zajęcia.

14. Wykonawca podda się bieżącemu nadzorowi nad realizacją zlecenia, bez wcześniejszego uzgadniania terminu, przez upoważnionego do tego pracownika wskazanego przez Zamawiającego.4) Termin wykonania zlecenia:

W okresie do 31.10.2017 roku.


5) Forma zatrudnienia

Umowa cywilno-prawna - umowa zlecenia.


6) Miejsce świadczenia usług:

Wyznaczone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie.


7) Niezbędne wymagania:

Realizacja programu oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych może być prowadzona przez osoby, które:

- ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji (dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia/kserokopie dyplomu ukończenia studiów),

- spełniają warunki do prowadzenia oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych określone, w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (dowodem na spełnienie tego warunku jest kserokopia dokumentu poświadczającego uprawnienia do prowadzenia programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie),

- mają udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

- mają udokumentowane co najmniej trzykrotne przeprowadzenie programu korekcyjno edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

- w przypadku wspólnego złożenia oferty na realizację Programu przez kilku Wykonawców, wymogi określone powyżej powinien spełnić z osobna każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie,

- kandydaci nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub przestępstwo popełnione z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia,

- kandydaci posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych.8) Wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w zakresie realizacji programu korekcyjno - edukacyjnego ze sprawcami przemocy w rodzinie, minimum trzykrotne przeprowadzenie programów korekcyjno - edukacyjnych z osobami stosującymi przemoc w rodzinie przez osoby prowadzące zajęcia programu;

- samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań;

 - odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań;

- wysoki stopień empatii;

- nieposzlakowana opinia;

- dyspozycyjność - konieczność realizacji usług w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego;9) Wymagane od Wykonawcy dokumenty i oświadczenia:

a) Oferta na przeprowadzenie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

b) CV każdego trenera - osób przewidzianych do wykonania przedmiotu zlecenia,

c) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,

d) oświadczenie potwierdzające doświadczenie w realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego ze sprawcami przemocy w rodzinie z określeniem miejsca, terminu i według jakiego modelu był realizowany program (jeżeli był realizowany),

e) cenę brutto za jedną godzinę zegarową pracy,

f) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub przestępstwo popełnione z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia,

g) oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922).


10) Rodzaje i opis głównych kryteriów wyboru oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

cena wykonania usługi ogółem brutto - 100 %.


11) Termin i miejsce składania dokumentów: 

Ofertę wraz z załącznikami, zgodnie z pkt 9) w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Oferta na realizację programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc" można:


1. przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie ul. Mickiewicza 58, 87-600 Lipno,

2. doręczyć osobiście do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie pok. nr 2 (na parterze).

Termin składania formularzy ofertowych: do 30 KWIETNIA 2017 roku do godziny 12:00.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decydować będzie data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. 


12)Informacje dodatkowe:

1. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania, a szczególnie w wypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zlecenia lub, gdy realizacja zamówienia nie będzie możliwa z uwagi na nie przystąpienie do programu minimalnej ilości osób grupy docelowej. Oferentom w takiej sytuacji nie będą przysługiwać żadne roszczenia finansowe i prawne.

3. Zamawiający porozumiewa się z oferentami w formie telefonicznej i drogą elektroniczną.

4. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.

5. Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną o wynikach rozstrzygniętego postępowania. Informacja ta zostanie także zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.


Joanna Przybyszewska
Kierownik PCPR

osoba do kontaktu: Agnieszka Gęsicka
tel. (54) 2886642         WSTAWIONO 2017-01-10

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym Powiat Lipnowski przystąpi do realizacji programu "Aktywny samorząd". Jednostką organizacyjną Realizatora programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Więcej informacji na stronie: pfron.org.pl oraz na naszej stronie w zakładce Aktywny Samorząd i pod numerem telefonu 54-288-66-41


         WSTAWIONO 2017-01-10

W dniu 28.12.2016 r. w Dworku Modrzewiowym w Nowej Wsi odbyło się spotkanie zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej i placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci organizowane w ramach projektu  "Rodzina w Centrum". W spotkaniu udział wzięło 25 zaproszonych gości, między innymi Wicestarosta Powiatu Lipnowskiego Pani Anna Smużewska. Podczas części oficjalnej głos zabrała Pani Joanna Przybyszewska - Kierownik PCPR w Lipnie, witając zaproszonych gości oraz przedstawiając tematyką spotkania. Prelegentami na spotkaniu byli Pani Mec. Aleksandra Rutecka , Pani Hanna Kowalska prowadząca zawodową rodzinę zastępczą o charakterze pogotowia rodzinnego, Państwo Zofia i Andrzej Zakrzewscy prowadzący Rodzinny Dom Dziecka, Pani Angelika Suska-inspektor ds. rodzinnej pieczy zastępczej, Pani Agnieszka Gęsicka- inspektor ds. instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Omawiane tematy to :

1. Rodzinna piecza zastępcza w świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Rodzinny Dom Dziecka jako forma pieczy zastępczej dla osieroconych lub pozbawionych opieki rodzicielskiej dzieci.

3. Pogotowie rodzinne jako miejsce pomiędzy domem a pieczą zastępczą dla dzieci po nagłych interwencjach policyjnych i sądowych.

4. Elementy prawa rodzinnego oraz zagadnienia z zakresu praw dziecka.

5. Instytucjonalna piecza zastępcza.

Wśród zaproszonych gości byli również: Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Lipnie, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi, Kierownicy OPS-ów wraz z asystentami rodzin z terenu powiatu lipnowskiego oraz koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej. Spotkanie miało na celu przedstawienie obecnej sytuacji każdej z form pieczy zastępczej oraz promowanie rodzicielstwa zastępczego poprzez kontynuację działań podejmowanych w latach wcześniejszych, tj. promocja idei opieki zastępczej w środowisku lokalnym, działania w zakresie pozyskiwania kandydatów, tworzenie i rozwój rodzin zastępczych, w tym w zawodowych. Zamierzeniem było dotarcie do jak największej liczby mieszkańców Powiatu Lipnowskiego, uwrażliwienie na problematykę rodzicielstwa zastępczego, podniesienie poziomu świadomości w społeczeństwie, oraz pozyskanie potencjalnych kandydatów na rodziny zastępcze.

Link do galeri: Fotorelacja - spotkanie w ramach projektu "Rodzina w Centrum"


         WSTAWIONO 2016-12-12

WAŻNA INFORMACJA !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie informuje,
że w dniach 19, 21, 23 XII 2016r.
zmianie ulegną godziny pracy urzędu19 XII 2016r. – 7:30 - 14:00

21 XII 2016. – 7:30 - 16:30

23 XII 2016r. – 7:30 – 12:00


         WSTAWIONO 2016-11-09


W dniu 02.11.2016r. w Siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu p. Anny Buczyńskiej i p. Małgorzaty Stasiak z kierownikami Ośrodków Pomocy Społecznej oraz asystentami rodzin z powiatu lipnowskiego dotyczące realizacji projektu „Rodzina w Centrum”.

Celem spotkania było zaprezentownie :

 • Założeń projektu „Rodzina w Centrum”,

 • Zadań specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,

 • Oferty Centrum kierowanej do rodzin w powiecie,

 • Grupy docelowej projektu i zasad rekrutacji,

 • Zawiązanie współpracy między PCPR i OPS w zakresie realizacji projektu.


Osoby obecne na spotkaniu wykazały duże zainteresowanie oraz deklarowały chęć współpracy w ramach projektu.
         WSTAWIONO 2016-10-20PROJEKT PARTNERSKI „RODZINA W CENTRUM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału
w projekcie partnerskim pod nazwą „Rodzina w Centrum”.

Partnerem wiodącym projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin
w Województwie Kujawsko – Pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

Oferowane działania to:

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne,

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne,

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne,

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychiatryczne,

 • Mediacje rodzinne,

 • Terapia rodzinna (grupowa i indywidualna ),

 • Warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych,

 • Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów wzmacniających kompetencje,

 • Warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 14 lat przebywających w pieczy oraz w rodzinach naturalnych z problemami opiekuńczo – wychowawczymi,

 • Grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych,

 • Szkolenia dla wolontariuszy,

 • Wyjazdy edukacyjne wzmacniające więzi i relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,

 • Superwizja rodzin zastępczych,

 • Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,

 • Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą.Działania dostępne na terenie powiatu lipnowskiego to:

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne,

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne,

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne,

 • Warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych,

 • 5-dniowe wyjazdy edukacyjne wzmacniające relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,

 • Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,

 • Bony edukacyjne dla osób opuszczających pieczę zastępczą,

 • Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów.Rodzina w Centrum „ to projekt skierowany do:

 • Osób przebywających w pieczy zastępczej,

 • Osób sprawujących pieczę zastępczą,

 • Osób opuszczających pieczę zastępczą,

 • Osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, tj. rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny,

 • Kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej,

 • Osób prowadzących rodzinne domy dziecka,

 • Innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.Rekrutacja ma charakter otwarty i zostanie prowadzona zgodnie z zasadą równych szans.

Kandydaci, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie muszą spełniać następujące kryteria:

 • Przynależność do grup docelowych projektu,

 • Miejsce zamieszkania lub centrum życiowej aktywności danej osoby, w którym koncentrują się jej interesy osobiste i majątkowe znajduje się na terenie powiatu lipnowskiego,

 • Nie korzystanie z takich samych form wsparcia jednocześnie w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny

 • Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zobowiązane są do podpisania i przedłożenia stosownych dokumentów.Projekt partnerski „Rodzina w Centrum” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt realizowany będzie do 30.06.2018 r.

Ogólna wartość projektu : 11 482 020,00 zł

Uwaga: Udział w projekcie jest bezpłatny.

W załączniku znajduje się formularz zgłoszeniowy dla osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie.Osobado kontaktu :

KatarzynaŁowicka – specjalista ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Tel.54-288-66-41

e-mail: pcprlipno@wp.pl


Dokumenty do pobrania:

"Rodzina w Centrum" - Formularz zgłoszenia (doc)         WSTAWIONO 2016-03-14

Uprzejmie informujemy, że podobnie jak w roku ubiegłym Powiat Lipnowski przystąpi do realizacji programu "Aktywny samorząd". Jednostką organizacyjną Realizatora programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Więcej informacji na stronie: pfron.org.pl oraz na naszej stronie w zakładce Aktywny Samorząd i pod numerem telefonu 54-288-66-41

 

 

         WSTAWIONO 2015-10-21

Poszukiwani są  kandydaci na rodziny zastępcze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie  poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Rodzicielstwo zastępcze jest jedną z najpiękniejszych misji, jaką może podjąć każdy człowiek: podzielić się miłością, przyjąć do własnej rodziny dziecko, ofiarować mu serce, troskę, radość, podarować święta, ciepłą atmosferę, spokój i bezpieczeństwo.

Jeżeli nie jest Ci obojętny los dzieci samotnych, opuszczonych czy zaniedbanych, chciałbyś im pomóc, pokochać, zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, ul. Mickiewicza 58, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30, tel. (54) 288-66-43.

         WSTAWIONO 2015-03-10

            

         WSTAWIONO 2015-02-25

            
KLIKNIJ ABY POBRAĆ CAŁY ARTYKUŁ

         WSTAWIONO 2015-01-23

            

         WSTAWIONO 2014-12-08

            

                                                                                                                            
Made by PZ