Dofinansowanie kierowane jest do osób niepełnosprawnych, których średni miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia lub 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej oraz posiadają zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 100 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

O dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych osoba niepełnosprawna może występować za każdym razem, kiedy uzyska stosowne zlecenie.

Do wniosku należy załączyć kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, oryginał faktury zakupu lub fakturę pro-forma, z informacją o wysokości dofinansowania Narodowego Funduszu Zdrowia oraz kopię potwierdzenia przyznanego limitu przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Istnieje również możliwość składania wniosków ( dla osób posiadających podpis elektroniczny lub profil zaufany) drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej SOW: sow.pfron.org.pl

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać tutaj.