Zgodnie z art. 93 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej instytucjonalna piecza zastępcza jest sprawowana w formie:

 • placówek opiekuńczo–wychowawczych,
 • regionalnych placówek opiekuńczo–wychowawczych,
 • interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Placówkę opiekuńczo–wychowawczą prowadzi powiat lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania.

Placówka opiekuńczo–wychowawcza:

 1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 2. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Placówka opiekuńczo–wychowawcza jest prowadzona jako placówka opiekuńczo–wychowawcza typu:

 1. socjalizacyjnego;
 2. interwencyjnego;
 3. specjalistyczno–terapeutycznego;
 4. rodzinnego.

Na terenie Powiatu Lipnowskiego funkcjonują trzy placówki opiekuńczo–wychowawcze, które dysponują 42 miejscami:

 1. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Parkowa" w Lipnie, która powstała z przekształcenia POW w Lipnie (istniejącej od maja 2009 r.), z siedzibą: ul. Okrzei 4, 87-600 Lipno, typu socjalizacyjnego z wyodrębnionymi miejscami interwencyjnymi, przeznaczona dla 14 dzieci;
 2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Na Zakręcie" w Lipnie, z siedzibą: ul. Platanowa 2, 87-600 Lipno, typu socjalizacyjnego, przeznaczona dla 14 dzieci;
 3. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" w Lipnie z siedzibą: ul. Platanowa 4, 87-600 Lipno, typu socjalizacyjnego, przeznaczona dla 14 dzieci.