Uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych: osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pod warunkiem że:

  • złoży wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
  • została skierowana na turnus na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
  • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków PFRON,
  • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać tutaj.