Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie informuje, że w związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że w terminie  od dnia 1 czerwca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów dydaktycznych, w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2" realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Od dnia 1 czerwca 2019 r. zmianie ulegną godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej do złożenia oferty na zorganizowanie dwóch spotkań dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci.