Informujemy, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie realizuje program finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla absolwenta”. W ramach programów wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem platformy SOW pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/. Aby móc złożyć wniosek należy posiadać Profil Zaufany.

„Dostępne mieszkanie”

To program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:

 • ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,
 • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,
 • nie ukończyłeś 65 roku życia,

możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie i stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego.

„Mieszkanie dla absolwenta”

To program skierowany do osób z niepełnosprawnością, które kończą edukację oraz pragną samodzielnie i niezależnie rozpocząć aktywność zawodową, a na przeszkodzie stoi im brak możliwości zamieszkania w miejscowości gdzie zamierzają podjąć pracę. Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną:

 • posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób
  z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem
  o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • masz status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej (w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku);
 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złożysz oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złożysz oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu,

możesz otrzymać dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu jednorodzinnego, spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wsparcie możesz uzyskać na okres poszukiwania pracy i rozpoczęcia zatrudnienia, trwający do 36 miesięcy.