Informacja dla osób opuszczających:

 • rodzinę zastępczą
 • rodzinny dom dziecka
 • placówkę opiekuńczo – wychowawczą
 • regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną

UWAGA! OSOBA, KTÓRA OSIĄGNĘŁA PEŁNOLETNOŚĆ PRZEBYWAJĄC W PIECZY ZASTĘPCZEJ, MOŻE PRZEBYWAĆ W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ, RODZINNYM DOMU DZIECKA ALBO PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ, ZA ZGODĄ ODPOWIEDNIO RODZINY ZASTĘPCZEJ, PROWADZĄCEGO RODZINNY DOM DZIECKA ALBO DYREKTORA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZEJ, NIE DŁUŻEJ JEDNAK NIŻ DO UKOŃCZENIA 25 ROKU ŻYCIA JEŻELI:

 • uczy się w szkole,
 • uczy się w uczelni,
 • uczy się u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego,
 • uczy się na kursach, jeżeli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Obowiązki związane z usamodzielnieniem:

 • osoba usamodzielniana co najmniej rok przed osiągnięciem przez nią pełnoletności wskazuje osobę, która podejmuje się pełnienia funkcji usamodzielnienia oraz przedstawia pisemna zgodę tej osoby;
 • indywidualny program usamodzielnienia jest opracowany przez wychowanka oraz opiekuna usamodzielnienia co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności, a następnie jest zatwierdzany przez kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie;

OPIEKUNEM USAMODZIELNIENIA MOŻE BYĆ OSOBA TWORZĄCA RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, PROWADZĄCA RODZINNY DOM DZIECKA, KOORDYNATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ, PRACOWNIK SOCJALNY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE, OSOBA BĘDĄCĄ W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ ALBO REGIONALNEJ PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – TERAPEUTYCZNEJ, WYCHOWAWCĄ LUB PSYCHOLOGIEM, LUB INNA OSOBA WSKAZANA PRZEZ OSOBĘ USAMODZIELNIANĄ I ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KIEROWNIKA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE.

 

Rodzaje pomocy:

 • pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki
 • pomoc pieniężna na usamodzielnienie
 • pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej
 • pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych
 • w uzyskaniu zatrudnieniu
 • pomoc psychologiczna i prawna

 

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną — nie mniej niż 4 486,00 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-wychowawczą:
 • - nie mniej niż 8 968,00 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
 • - nie mniej niż 4 486,00 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
 • - nie mniej niż 2 244,00 zł — jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku
 • pomoc na usamodzielnienie może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń indywidualnego programu usamodzielniania, jednorazowo lub w ratach, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia
 • w przypadku gdy osoba usamodzielniana otrzymuje pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc na usamodzielnienie jest wypłacana po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki

 

Pomoc na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej:

 • 3 lat — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • roku — w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną;
 • pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż
  2 039,00 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 4 077,00 zł.;
 • pomoc na zagospodarowanie może być przyznana w formie rzeczowej;

 

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie jest przyznawana i udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.

Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i pomocy na usamodzielnienie osoba usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków, za pośrednictwem kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie powiatu właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby usamodzielnianej.

Wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie oraz o udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych lub w uzyskaniu zatrudnienia składa się w powiecie właściwym ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki można zawiesić, gdy:

 • w trakcie kształcenia w zakładzie kształcenia nauczycieli lub w uczelni osoba usamodzielniana przebywa na urlopie od zajęć;
 • osoba usamodzielniana nie realizuje programu usamodzielnienia.

 

Przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie lub na zagospodarowanie można odmówić w przypadku, gdy:

 • istnieje uzasadnione przypuszczenie, że pomoc zostanie wykorzystana niezgodnie z celem, na jaki zostanie przyznana;
 • osoba usamodzielniana przed osiągnięciem pełnoletności opuściła samowolnie pieczę zastępczą;
 • osoba usamodzielniana porzuci naukę umożliwiającą jej przygotowanie zawodowe i nie podejmie zatrudnienia;
 • stosunek pracy z osobą usamodzielnianą został rozwiązany bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 • osoba usamodzielniana bez uzasadnionej przyczyny uchyla się od podjęcia proponowanego jej zatrudnienia;
 • osoba usamodzielniana została skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

 

Informacja dla osób opuszczających:

 • dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 • dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
 • okręgowy ośrodek wychowawczy
 • schronisko dla nieletnich
 • zakład poprawczy
 • specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy
 • specjalny ośrodek wychowawczy
 • młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę
 • młodzieżowy ośrodek wychowawczy

 

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Pomoc ta przyznawana jest w wysokości 551,10 zł miesięcznie. Otrzymuje ją osoba usamodzielniana, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole podstawowej,
 • szkole ponadpodstawowej,
 • szkole wyższej,
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego

 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki przysługuje osobie, której dochód nie przekracza:

 • na osobę w rodzinie – 1.200,00 zł
 • dla osoby samotnie gospodarującej – nie przekracza 1.552,00 zł

 

Osoba usamodzielniana otrzymująca pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki jest obowiązana przedłożyć na początku każdego semestru zaświadczenie stwierdzające kontynuowanie nauki.

 

W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na usamodzielnianie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnianie w trakcie trwania nauki.