Centrum Rozwoju Zawodowego AWANS Monika Momot zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wiedza i umiejętności dla aktywności osób z niepełnosprawnościami II”!

Kto może wziąć udział w projekcie:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które:

 • mieszkają na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, złożą oświadczenie o miejscu zamieszkania,
 • są osobami z niepełnosprawnościami – w tym: z niepełnosprawnością narządu wzroku
  (os. niewidome lub słabowidzące) LUB z niepełnosprawnością sprzężoną LUB osobami
  z zaburzeniami psychicznymi (w tym z niepełnosprawnością intelektualną) LUB osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i posiadają aktualne orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub dokument równoważny),
 • są bierne zawodowo,
 • są w wieku 18-65 lat.

Jakie wsparcie można otrzymać w ramach projektu:

Dla wszystkich uczestników:

 • Poradnictwo i wsparcie Mentora przez cały czas trwania projektu (po 8 godzin dla każdej osoby), spotkania realizowane według indywidualnych harmonogramów,
 • Dodatkowe indywidualne poradnictwo specjalistyczne: psychologiczne, tyflopedagogiczne, prawne, z zakresu kreowania wizerunku i inne (po 2 godziny dla każdej osoby),
 • Indywidualne zajęcia z zakresu samodzielnego poruszania się – orientacja przestrzenna (po 20 godzin dla każdej osoby), zajęcia realizowane według indywidualnych harmonogramów,
 • Indywidualne zajęcia z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii wspomagających funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością wzroku – obsługa Smartfonów i tabletów (po 20 godzin dla każdej osoby), zajęcia realizowane według indywidualnych harmonogramów,
 • Pomoc w znalezieniu pracy lub dalszym rozwoju zawodowym - Indywidualne doradztwo zawodowe (po 10 godzin dla każdej osoby) i pośrednictwo pracy (po 6 godzin dla każdej osoby), zajęcia realizowane według indywidualnych harmonogramów,
 • Grupowe treningi motywacji i umiejętności społecznych oraz warsztaty dla osób z najbliższego otoczenia – opiekunów, jeden czterodniowy zjazd, zajęcia realizowane w grupach dziesięcioosobowych,
 • Grupowe warsztaty kompetencji życiowych – zarządzanie budżetem domowym, uprawnienia osób niepełnosprawnych, rodzaje sprzętu rehabilitacyjnego, zasady pozyskiwania dofinansowania do sprzętu i inne, jeden zjazd dwudniowy,
 • Grupowe kursy komputerowe przygotowujące do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych, cztery pięciodniowe zjazdy,
 • Grupowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z wykorzystaniem Internetu, jeden zjazd trwający cztery dni,

Formy wsparcia dla części uczestników:

 • Indywidualne kursy zawodowe ,tematyka kursów będzie dobierana indywidualnie,
 • Płatne staże zawodowe,

Dodatkowo, zapewnimy:

 • Wsparcie dla opiekunów osób biorących udział w projekcie,
 • Komplet materiałów szkoleniowych,
 • Wyżywienie, zakwaterowanie i ubezpieczenie oraz pomoc wolontariuszy podczas szkoleń grupowych.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Tel. kontaktowy 663-615-519

Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa IX Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2. Włączenie społeczne; Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne.