Na obrazku widoczny jest napis INFO

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę 110 laptopów dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej  w okresie epidemii COVID-19".

Na obrazku widoczny jest napis INFO

"W związku z zakończeniem w dniu 31 października 2020 roku projektu, pn. "Rodzina w Centrum 2" (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że:

Na obrazku widoczny jest napis Info

Informujemy, iż uchwałą PFRON nr 76 z dnia 30 października 2020 roku, zmieniającą dokument pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III" ulega zmianie termin na składanie wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu w ramach modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" do 16.11.2020 roku, a także okres na jaki może zostać przyznane świadczenie zostaje wydłużony do maksymalnie 5 miesięcy.

Na obrazku widoczny jest napis Info

W związku z zakończeniem w dniu 30 września 2020 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2" (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w PCPR w Lipnie przez okres 4 tygodni, tj. do 31 października 2020 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi: