PFRON uruchomił pomoc finansową na instytucje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Wsparcie dostępne jest w ramach nowego obszaru A Programu wyrównywania różnic między regionami III (PWRMRIII). Wnioski można składać od 1 listopada 2019 roku do Oddziałów terenowych PFRON.

W związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że w terminie  od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2019 roku odbędzie się I tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie jako zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych, w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2" realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych informuje że, w przeprowadzonym postępowaniu wybrano ofertę...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie informuje, że w związku z realizacją programu "Zajęcia klubowe w WTZ", Oddział Kujawsko-Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uprzejmie przypomina, że w terminie  od dnia 1 czerwca 2019 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku odbędzie się druga tura naboru wystąpień samorządów powiatowych o przyznanie środków finansowych na realizację przedmiotowego programu.