W związku z zakończeniem w dniu 31 grudnia 2023 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 3” (RPKP.09.03.02-04-0068/20) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w PCPR w Lipnie przez okres 4 tygodni, tj. do 31 stycznia 2024 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:

  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne.

W przypadku zgłoszenia się osób zainteresowanych wskazanymi powyżej usługami partnerzy zobowiązani są w miesiącu styczniu 2024 r. do realizacji w/w usług ze środków własnych.