"W związku z zakończeniem w dniu 31 października 2020 roku projektu, pn. "Rodzina w Centrum 2" (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że:

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie przez okres 4 tygodni, tj. do 30 listopada 2020 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:

  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacje, itd.;
  • ponadto w projekcie zostali przeszkoleni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i są gotowi do świadczenia usług.