Informujemy, iż na terenie powiatu lipnowskiego, w Skępem, przy ul. Wymyślińskiej 2 funkcjonuje Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży. Dom zapewnia całodobowy, okresowy pobyt kobietom z małoletnimi dziećmi, kobietom w ciąży, a także ojcom z małoletnimi dziećmi i innym osobom sprawującym opiekę nad dzieckiem.

Misją Domu jest niesienie pomocy rodzicom samotnie wychowującym dzieci oraz kobietom spodziewającym się dziecka, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Głównym celem pracy z mieszkańcami będzie ich usamodzielnienie. Placówka udzieli schronienia, pomocy w izolacji przed sprawcami przemocy oraz wsparcia w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej, w której znalazł się mieszkaniec domu. Aktywność Domu ma zapobiec marginalizacji społecznej oraz zapewnić powrót do normalności.

Warunkiem przyjęcia do Domu jest skierowanie wydane przez Starostę Powiatu Lipnowskiego. Skierowanie zostanie wystawione po zgromadzeniu przez właściwy ośrodek pomocy społecznej następujących dokumentów:

  • wniosku osoby ubiegającej się o przyjęcie,
  • wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego OPS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
  • zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do umieszczenia w Domu,
  • skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,
  • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeżeli takowe jest wydane,
  • opinii ośrodka zawierającej uzasadnienie pobytu.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do korzystania z form pomocy, jakie oferuje Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem. Dodatkowe informacje można uzyskać za pomocą kontaktu telefonicznego w godzinach pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie, pod numerem: (054)3066105.