Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu partnerskiego pod nazwą "Rodzina w Centrum 2".

Partnerem wiodącym projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości. 

Działania dostępne na terenie powiatu lipnowskiego to:

 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - pedagogiczne,
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - prawne,
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychologiczne,
 • Specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychiatryczne,
 • Terapia rodzinna grupowa i indywidualna,
 • Warsztaty 1-dniowe wzmacniające kompetencje rodzicielskie dla rodziców naturalnych i zastępczych,
 • Zajęcia animacyjne dla dzieci rodziców korzystających z warsztatów,
 • Warsztaty socjoterapeutyczne 1-dniowe dla przebywających w pieczy,
 • Warsztaty "Moje emocje" dla przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 • 5-dniowe wyjazdy edukacyjne wzmacniające relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi,
 • Warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

"Rodzina w Centrum 2" to projekt skierowany do:

 • Osób przebywających w pieczy zastępczej,
 • Osób sprawujących pieczę zastępczą,
 • Osób opuszczających pieczę zastępczą,
 • Osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, tj. rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny,
 • Kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej,
 • Osób prowadzących rodzinne domy dziecka,
 • Innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Rekrutacja ma charakter otwarty i zostanie prowadzona zgodnie z zasadą równych szans. Kandydaci, którzy chcieliby wziąć udział w projekcie muszą spełniać następujące kryteria:

 • Przynależność do grup docelowych projektu,
 • Miejsce zamieszkania lub centrum życiowej aktywności danej osoby, w którym koncentrują się jej interesy osobiste i majątkowe znajduje się na terenie powiatu lipnowskiego,
 • Nie korzystanie z takich samych form wsparcia jednocześnie w żadnym innym projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny
 • Osoby, które zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie zobowiązane są do podpisania i przedłożenia stosownych dokumentów.

Projekt partnerski "Rodzina w Centrum 2" współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. 

Projekt realizowany będzie do 30.06.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 12 619 231,90 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 10 726 347,11 zł.

Uwaga: Udział w projekcie jest bezpłatny.

W załączniku znajduje się formularz zgłoszeniowy dla osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

Do pobrania: Formularz zgłoszeniowy