W związku z zakończeniem w dniu 30 września 2020 r. projektu, pn. „Rodzina w Centrum 2" (RPKP.09.03.02-04-0065/17) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w PCPR w Lipnie przez okres 4 tygodni, tj. do 31 października 2020 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi: 


- konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapia, mediacje, itd.
- ponadto w projekcie zostali przeszkoleni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i są gotowi do świadczenia usług.