Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 5-dniowego wyjazdu edukacyjnego z elementami integracyjnymi wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną oraz przygotowaniem materiałów dydaktycznych, w ramach projektu "Rodzina w Centrum 2" realizowanego i współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami dostępny jest w bazie konkurencyjności  tutaj

Termin składania ofert upływa 11 czerwca 2019 roku o godzinie 12:00.

Serdecznie zapraszamy!